Logo

شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی:

 1. رئیس دانشگاه
 2. معاون آموزشی و پژوهشی
 3. مدیر پژوهشی و فناوری
 4. رئیس دانشکده علوم پایه
 5. رئیس دانشکده فنی و مهندسی
 6. رئیس نظارت و ارزیابی
 7. دو نفر عضو هیات علمی
   
 • ویرایش شده
 • در چهارشنبه سیزدهم اسفند 1399
 • توسط A. Esmaeelzadeh